وکیل سرقفلی

وکیل سرقفلی در تهران وکیلی است که تجربه و تخصص کافی در زمینه پرونده‌های حقوقی مربوط به سرقفلی می‌باشد، به خوبی از جریان دادرسی پرونده های مربوط به حق کسب و کار و پیشه آگاهی دارد.

وکیل سرقفلی در تهران

بهترین وکیل سرقفلی در تهران به وکیلی می‌گویند که غالبا در حوزه دعاوی ملک و املاک از جمله دعاوی مرتبط با موجر و مستاجر، تجربه بسیاری دارد. وکیل سرقفلی می تواند به موکل خود کمک کند تا در زمان کوتاه نسبت به حق و حقوق خود اقدامات لازم را انجام دهد.

سرقفلی چیست؟

سرقفلی حقی است که مستاجر با پرداخت مبلغی به مالک در محل تجاری پیدا می کند و برابر این حق می تواند از محل تجاری با اجاره ناچیزی استفاده کند. بهترین وکیل  مطالبه سرقفلی در تهران

حق سرقفلی بر مبنای یکی از سه حالت ذیل ایجاد می گردد:

اول: در زمان تنظیم قرارداد اجاره، مستاجر مبلغی را تحت عنوان خرید سرقفلی به مالک می پردازد و این مبلغ در قرارداد نوشته می شود. در این صورت در زمان تخلیه ملک، مالک باید سرقفلی را به نرخ روز محاسبه کرده و به مستاجر پرداخت نماید.

دوم :در زمان تنظیم قرارداد اجاره، مالک و مستاجر توافق می کنند که مالک ملزم است هر ساله در صورت تمایل مستاجر، مورد اجاره را به او با همان قیمت پیشین اجاره بدهد، در این حالت اگر با اتمام قرارداد، مالک خواهان تخلیه ملک باشد باید مبلغی را تحت عنوان سرقفلی به مستاجر پرداخت نماید.

سوم : در زمان تنظیم قرارداد اجاره، مالک و مستاجر توافق می کنند که مالک، هر ساله مورد اجاره را با نرخ اجاره متعارف به همین مستاجر اجاره بدهد در اینصورت اگر مالک خواهان تخلیه ملک باشد باید مبلغی را تحت عنوان سرقفلی به مستاجر پرداخت نماید.

بهترین وکیل سرقفلی در تهران

نکات مهم در سرقفلی

در دعاوی که دادگاه حکم تخلیه عین مستأجره را منوط به پرداخت سرقفلی نموده است، تعیین مبلغ دقیق سرقفلی امر ماهیتی و ترافعی بوده و باید در دادنامه منعکس شود بنابراین واگذاری آن به قسمت اجرای احکام صحیح نیست.

اگر مستاجر اول ملک را به مستاجر دیگری اجاره بدهد و از او مبلغی را تحت عنوان سرقفلی دریافت نماید، مستاجر دوم در  هنگام تخلیه ملک، حق مطالبه سرقفلی از مالک را ندارد.

اگر بعد از قرارداد اجاره، مالک، ملک را بفروشد، در اینصورت تعهد پرداخت سرقفلی به مالک جدید منتقل می شود. انتقال سرقفلی با صلح نامه رسمی به عمل می آید و به سند عادی در ملک و یا دادگاه ترتیب اثر داده نمی‌شود.

تخلفات مستاجر در قرارداد اجاره مثل تعدی و تفریط در ، تأثیری در میزان سرقفلی ندارد.

مستأجرين مشاعی محل کسب نمی توانند الزام شریک دیگر به فروش و انتقال سرقفلی (و منافع استیجاری) به غیر را تقاضا نمایند. صلاحیت خاص دادگاه به صدور دستور فروش مال غیر قابل افراز، در این باره موضوعیت دارد.

وکیل انتقال سرقفلی در تهران

سرقفلی مبلغی است که موجر در ابتدای مدت اجاره از مستأجر دریافت می‌کند و در انتهای مدت، مبلغ مزبور را متناسب با قیمت روز محاسبه کرده و به مستأجر بازمی‌گرداند.

سرقفلی به مبلغی گفته می‌شود که موجر ملک تجاری، در ابتدای مدت اجاره از مستأجر ملک دریافت می‌کند. طبق قانون در پایان مدت، مبلغ مزبور را متناسب با قیمت روز محاسبه کرده و به مستأجر بازمی‌گرداند.

آیا می‌توان سرقفلی را منتقل کرد؟

حق سرقفلی قابلیت واگذاری به غیر را دارد اما قانونگذار برای این واگذاری تدبیری اندیشیده است. اگر مالک رضایت دهد، طبیعی است آن را می توان به هر شخصی منتقل نمود بنابراین رضایت مالک حتما باید وجود داشته باشد

در صورتی که از مالک اجازه کسب نشود از مواردی است که برای مالک حق تخلیه ایجاد می شود. مالک به دادگاه مراجعه می کند و دادخواستی مبنی بر اینکه مستاجر من بدون رضایت من ، ملک را به دیگری واگذار کرده است.

در اینجا پس از احراز انتقال به غیر ، نصف ارزش سرقفلی توسط کارشناس برآورد می شود. حکم به تخلیه در قبال پرداخت نصف حق کسب پیشه به مستاجر اولیه داده می شود و موعدی تعیین می شود تا ظرف یک مدت

مشخص از تاریخ صدور حکم ، مالک (مستاجر اول) نصف حق پیشه را در صندوق دادگستری تودیع کند که این حق به مستاجر دوم می رسد. اگر خود مالک اعلام کرد که خودم خریداری می‌کنم، مبلغ کارشناسی و زمانی برای پرداخت تعیین می‌شود. اگر در زمان مشخص شده پرداخت صورت نگیرد به مستاجر مجوز داده می‌شود که مورد را به موجب سند رسمی به هر شخصی که بخواهد منتقل کند.

بهترین وکیل مطالبه سرقفلی در تهران

واژه سرقفلی در لغت به معنای بهایی است که موجر در عوض مال اجاره داده شده از مستاجر خود دریافت می‌کند. منظور از مال مورد اجاره‌شده نیز مال غیر منقول تبعی اعم از خانه یا مغازه تجاری می‌باشد.

البته اکثر پرونده های وابسته به سرقفلی که در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار می‌گیرند پیرامون مغازه می باشد. به عبارت دیگر سرقفلی یک حق معنوی است که تاجر برای کسب سود در محل کار خود از آن بهره مند می‌شود.

نحوه تعیین ارزش سرقفلی

سرقفلی با توجه به نوع بنا، کمیت و کیفیت آن و موقعیت محلی و تجهیزات و امکانات آن توسط مالک پیشنهاد و با توافق طرفین تعیین می شود و در صورت عدم توافق دادگاه تعیین می کند.(ماده ۱۰ قانون روابط موجر و مستاجر ۷۶)

انواع انتقال آن سرقفلی

سرقفلی به سه صورت انتقال می یابد :

۱_ اختیاری با تمایل مالک که یا سرقفلی با سند عادی یا سرقفلی با سند رسمی می‌باشد.

۲_به صورت قهری (فوت مالم و انتقال حقوق حاصل به ورثه)

۳_بصورت قضایی(با حکم مقام قضایی) منتقل می‌شود.

شرط انتقال سرقفلی

به ارث رسیدن سرقفلی

آیا میتوان سرقفلی را توقیف کرد؟

حق سرقفلی بدون مالکیت بر منافع عین مستأجره قابل تصور نیست. با وجود داشتن وکالت رسمی از مالک، الزام به انتقال آن بدون وجود قرارداد اجاره با قرار عدم استماع دعوا روبرو می شود اگر مستاجر در اجاره نامه حق انتقال به غیر داشته باشد به مالک درصدی تعلق نمیگیرد و حق سرقفلی به مستاجر میرسد ولی در صورتی که حق انتقال به غیر نداشته و با رضایت مالک انتقال دهد در این مورد در صورت توافق میتواند درصد بگیرد.

توقیف حق سرقفلی

آیا می‌توان سرقفلی را توقیف کرد؟

سرقفلی مالی است که مستاجر در زمان انعقاد عقد اجاره به مالک می‌دهد؛ این پرداخت ممکن است قبل از امضای قرارداد یا حتی پس از آن انجام شود. اهم مطلب آن است که آن چه عرفأ مصطلح است که سرقفلی قابل توقیف است یا خیر. در واقع همان کسبه پیشه و با تجارت مستاجر است که در طول مدت قرارداد برای او حاصل می شود.

به همین علت سرقفلی قابل توقیف است. زیرا چنین حقی دارای ارزش مالی است. چون مستأجر در صورتی که با تقاضای توقیف مواجه شود. هرگز به میل خود حاضر به واگذاری حق کسب و پیشه و یا تجارت به ثالث و تأمین طلب بستانکار نخواهد بود باید قانونا به طلبکار اجازه داد، که بتواند این حق را توقیف و سپس از طریق اجرا به مزایده گذارد. در این خصوص توقیف کننده می تواند بعدا مزایده سرقفلی را درخواست کند.

به بیانی دیگر سرقفلی جزء حقوق مالی می‌باشند. زیرا اولا قابلیت تعلق داشتن به شخص یا اشخاص را دارند. قابل نقل و انتقالند و واجد منافع مشروع و عقلایی نیز می‌باشند.

منفعت مورد اشاره در مورد سرقفلی در واقع همان حمایت از فعالیت های تجاری و تلاش مستاجر در ملک مورد اجاره میباشد که موجب جلب اعتماد و کسب اعتبار می‌باشد.

حق مالکیت سرقفلی

با امعان نظر به توضیحات اخیر، اصل مالیت سرقفلی محرز بوده و بنابراین طلبکار میتواند در صورت وجود چنین حقی برای طلبکار، تقاضای توقیفش راکند.

البته این نکته رو باید خاطر نشان کرد بحث توقیف سرقفلی از موارد اختلافی در بین حقوقدانان است. مخالفان استدلال دارند که اصولا توقیف سرقفلی به علت اینکه به حقوق مالک و قرارداد اجاره منعقده لطمه می زند، جایز نیست. ولی در رویه قضایی قابلیت توقیف آن وجود دارد برای مثال:

نظریه  شماره : ۷/۲۲۲۲/۹۶ تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۹/۲۰

با توجه به اینکه سرقفلی و نیز حق کسب، پیشه یا تجارت، حق مالی و دینی است. با عنایت به ملاک ماده ۵۴ آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۱/۰۶/۱۳۸۷، توقیف آن برای استیفای محکوم به بلامانع است.

طبق نظریه مشورتی ۷/۲۱۴۸/۹۶ مورخ ۹۶/۹/۱۴ سرقفلی با عنایت به اینکه مغازه و سرقفلی جزء وسایل و ابزار کارتلقی نمی شود جزو مستثنيات دین تلقی نمی شود و قابل توقیف است.

وکلای برتر با در اختیار داشتن بهترین وکیل سرقفلی در تهران و مجموعه ای از وکلای متخصص در امور ملکی ، وکیل سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در خدمت هموطنان عزیز میباشد. تا در حل و فصل پرونده های سرقفلی و حق کسب و پیشه وتجارت با تکیه بر تجربه و مهارت بهترین وکلا بهترین نتیجه برای موکل را کسب کنند.