دفتر وکالت محمود قائدی

behtarin-vokala@gmail.com

شنبه تا چهارشنبه ۱۰ تا ۱۹

آدرس : تهران، شریعتی، بالاتر از میرداماد، ابتدای ظفر، پلاک ۲۶

آدرس : تهران، شریعتی، بالاتر از میرداماد، ابتدای ظفر، پلاک ۲۶

شنبه تا چهارشنبه ۱۰ تا ۱۹

بررسی پرونده قتل

بررسی پرونده قتل توسط وکیل کیفری در تهران | نمونه لایحه در پرونده قتل |دفاعیه وکیل کیفری |

(( پرونده شماره یک ))

محکمه دادگاه کیفری یک تهران

شعبه 2

شماره پرونده :99099820
شماره بایگانی :
موضوع پرونده : قتل عمدی / سرقت مستوجب تعزیر
شاکی : مرتضی / راضیه / طاهری
متهم: حسن

خلاصه شکواییه:

اولیاء دم مقتول در تحقیقات مقدماتی در نیروی انتظامی و همچنین تحقیقات مقدماتی در دادسرا طی ارایه شکواییه در خصوص قتل پدرشان توسط متهم ،تقاضای رسیدگی مطابق قانون و تقاضای قصاص مرتکب قتل را دارند و همچنین نسبت به ضرباتی که منجر به قتل نشده است در خواست و مطالبه دیه را تقدیم نموده اند.

مشاوره حقوقی با بهترین وکلا

نمونه لایحه در پرونده قتل

لایحه وکیل:

اولیاء دم طی شکواییه ای تقاضای رسیدگی و صدور حکمبه قصاص قاتل پدر را از محکمه تقاضا نمودند.

متهم نیز عنوان داشته که از مقتول هیچ شناختی نداشته ام و صورتشان موقع خواب پوشیده بوده و بنده هم نگاه نکردم و فکر کردم برادرم است که بعلت دشمنی و خصومتی که با او داشتم بخاطر مصرف مواد مخدر بنده با چاقو او را زدم و برادرم را از منزل طرد کرده بودیم بخاطر سرقتهای مکرر و دزدیدن پولهای مادرم و آزار اذیت خواهرم.

از ایشان کینه داشتم رفتم برادرم را بزنم که متاسفانه اشتباها فرد دیگری را مورد ضرب قرار دادم. 

کاملا پشیمان هستم و تقاضای عفو و بخشش دارم چون ایشان را نمی شناختم و دشمنی هم با ایشان نداشتم.

بررسی پرونده قتل

تحقیقات دادسرا :

شعبه دهم بازپرسی دادسرای ناحیه 27 امور جنایی تهران

ضمن دستور تحقیقات از مطلعین یا شهود و دیگر موارد مربوطه از ضابطین قضایی خواستار تحقیق و بررسی در این مورد شده و ضابطین قضایی با بازجویی از نگهبان بوستان محل وقوع جنایت با انجام بازجویی ها و اعلام مشخصات ضارب توسط وی و همچنین تحقیقات مقدماتی و نیز درخواست علت منجر به فوت مقتول از پزشکی قانونی و تحقیق  از ریاست بیمارستان امام خمینی که مقتول پس از انجام عمل جراحی بعلت بریدگی قلب و روده کوچک فوت شده، همچنین با درخواست  و حضور اولیا دم و اخذ اطلاعات در مورد مقتول و شرایط آن و شناسایی جسد و همچنین تحقیق و تفحس از وی، و دستور به ضابط قضایی در این خصوص با حفظ دلایل و امارات وقوع جرم مراتب را در پرونده ضبط و درج نمودند دستور جلب و بازداشت متهم را بدلیل جلوگیری از فرار و اقدامات بعدی صادر نمود.

قرار جلب به دادرسی :

شعبه دهم بازپرسی داسرای عمومی و انقلاب تهران ناحیه 27 امور جنایی

با توجه به مدارک و شواهد و اقاریر متهم در خصوص اتهام اقای حسن طالبی فرزند اسکندر دارای سابقه کیفری که در بازداشت بسر می برد.

قتل عمدی مرحوم مصطفی ناصر خانلو با وصف ضریات چاقو ،موضوع شکایت اولیاءدمبه اسامی ………..طاهری (همسر)

اعلام کننده محسوب میگردند، باتوجه به اوراق و محتویات پرونده و اقرار متهم دایر بر قصد قتل برادرش  و اینکه متوفی را به اشتباهی  و با تصور اینکه وی برادر خودش می باشد با ضربات چاقو به قتل رسانده است. 

بر اساس شکایت شکات و گزارشات مرجع انتظامی و همچنین نظریات پزشکی قانونی و همچنین بازسازی صحنه قتل و سایر دلایل قراین و امارات ، مستندا به مواد 2645 و 265 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392و همچنین بند الف ماده 290 و ماده 294 قانون مجازات اسلامی با وجود اشتباه در هویت ، متهم قصد قتل داشته و تقاضای جلب به دادرسی از دادستان محترم را دارم.

مطالعه بیشتر:  وکیل ملکی در تهران 

صورتجلسه دادگاه :

شعبه دوم دادگاه کیفری 1 استان تهران

بتاریخ فوق و در وقت فوق العاده جلسه  شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران تحت پرونده کلاسه ….. تحت نظر اینجانب علی دلواری مستشار دادگاه کیفری 1 می باشد:

در اجرا دستو رییس دادگاه و با عنایت به محتویات پرونده و اجرای ماده 389قانون ایین دادرسی کیفری گزارش تنظیم شده است .

در این پرونده کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران ناحیه 27پ جنایی، آقای حسن فرزند …. به اتهام مباشرت در قتل مرحوم ……. مستحق کیفر اعدام شده است.

با توجه به گزارشات دلایل  پرونده وقوع یک فقره قتل از طریق کلانتری 148 و بازپرسی ویژه قتل تهران گزارش میشود مقتول فردی .. ساله در  تاریخ …../1399 با مجروحیت در ناحیه سینه و قفسه و شکم در اثر اصابت ضربات چاقو به بیمارستان منتقل می شود  ودر همان تاریخ فوت می‌کنند. پزشکی قانونی علت فوت را اصابت جسم تیز و بریدگی قلب و احشاء شکمی و قفسه سینه اعلام نموده است ، در تحقیقات مقدماتی از اولیاء دم و اوضاع و احوال کسی شاهد قضیه نبوده است .

متهم تحت الحفظ از زندان رجایی شهر اعزام و حاضر است. وکیل  وی هم حضور دارند دادگاه ضمن رعایت مواد 193/194/195 قانون ایین دادرسی کیفری را برای طرفین تفهیم نمود.

و به متهم تفهیم شد مواظب اظهارات خویش باشد سپس نماینده محترم دادستان کیفرخواست صادره را قرائت نمودند.

آرای صادره :

در خصوص اتهام اقای حسن … فرزند … با وکالت اقای … دایر بر مباشرت در ارتکاب بزه عمدی قتل عمدی و مباشرت در یک فقره سرقت موضوع کیفر خواست صادره با نظر به جمیع اوراق و محتویات ،مقتول از ناحیه سینه و شگم در اثر اصابت چاقو مجروح بوده و لیکن بر اثر شدت جراحات وارده در همان روز فوت مینمایند، دادگاه نظر به مراتب و عنایت به محتویات پرونده 

اولا  : متهم در طول مراحل تحقیق و دادرسی خصوصا نزد محکمه به صراحت به ارتکاب جرم و جنایت و قتل مرحوم ….  اقرار صریح دارد.

ثانیا : اینکه متهم مدعی شده  اشتباها  مرتکب جنایت بر مرحوم شده است و  در انتساب آن به متهم شبه ای حاصل نیست.

ثالثا : اینکه متهم مدعی شده که به اشتباه مرتکب جنایت بر مرحوم شده است و بعبارتی مدعی فقدان قصد نتیجه بر مرحوم بوده و قرائنی نیز موید صحت دفاع ایشان نمی باشد ،وقوع جنایت و توجه ان به مشارالیه و عمدی بودن ان محرز می باشد . چرا که به تصریح ماده 294 قانون مجازات اسلامی اشتباه مرتکب در هویت مجنی عیه  موجب تزلزل در ارکان و شرایط تحقق جنایت عمدی نمی باشد ، خاصه آنکه شخص مورد نظر متهم (برادرش) نیز مستحق مرگ نبوده و مهدور الدم نمی‌باشد . بر این اساس و با لحاظ شکایت اولیاء دم مرحوم وتقاضای مطرح شده و با توه به محتویات و اوراق ، ارتکاب بزه مباشرت در قتل عمدی مرحو م… از سوی متهم محرز و مسلم تشخیص و مستندا به بند الف ماده 290 و مواد 294و301و347و348و350و381و417 قانون مجازات اسلامی متهم آقای  فرزند …را از حیث مباشرت در قتل عمدی به یک بار قصاص نفس از طریق به دار آویختن در حق اولیاء دم آن مرحوم پس از استیذان از مقام معظم رهبرب یا نماینده ایشان محکوم می‌نماید . رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوانعالی کشور می‌باشد. در خصوص سرقت تعزیری با گذشت شکات قرار منع تعقیب صادر می‌گردد. 

نکات پرونده :

‌درمورد اشتباه در هویت مجنی علیه 

بر اساس مادّة 294 قانون مجازات اسلامی  مصوّب 1ر2ر1392 اگر کسی به علّت اشتباه در هویّت، مرتکب قتلی شود در صورتی‌که مقتول  و فرد مورد نظرقاتل هر دو مشمول مادّة 302 این قانون نباشند،جنایت عمدی محسوب می‌شود. امّا اگر کسی به علّت اشتباه در هویّت،مرتکب قتلی شود در صورتی‌که مقتول و فرد مورد نظرقاتل هر دومشمول  مادّة 302 این قانون باشند،مرتکب بهقصاص  و نمی‌شود؛ زیرا هم مقتول و هم فرد مورد نظرقاتل(یعنی هر دو نفر) مَهدورالدّم هستند، لکن ممکن است به شرح مقرّر در قانون به تعزیر محکوم گردد.

لذا اصل بر آن است که قتل ناشی از اشتباه در هویّت، عمدی بوده ومرتکب آن با رعایت سایر شرایط قانونی، مستوجب قصاص است، مگر در مواردی که مجنیٌ‌علیه و فرد مورد نظر قاتل، هر دو مَهدورالدّم باشند که در این صورت، به قصاص محکوم نمی‌شود، امّا ممکن است به شرح مقرّر در قانون به تعزیر محکوم گردد. بنابراین به نظر می‌رسد در موضوع پرونده فوق قضات محترم دادگاه کیفری یک درست و با استدلال صحیح حکم به قصاص نفس مطابق قانون صادر نموده اند.

بهترین وکیل کیفری در تهران | وکیل حاذق | وکیل جرایم کیفری | وکیل جنایی

نمونه رای پرونده قتل

پرونده قتل شماره 2
دادگاه کیفری یک استان تهران شعبه 2
شماره پرونده : 990995
شماره بایگانی :.
موضوع : مباشرت در قتل عمد زن مسلمان/ جنایت بر میت/ دفن جنازه بدون رعایت نظامات
شاکی: دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 27 جنایی تهران
متهم : کامران

خلاصه شکواییه:

‌شکوائیه
خواهر مقتول خانم در تاریخ 1399/ با مراجعه به کلانتری عنوان داشته‌است که  هفته گذشته با خواهرم سمیرا که ساکن منطقه جردن خیابان کمالی می‌باشد به‌صورت تلفنی با یکدیگر صحبت کردیم و بعد از آن بنده مراجعه کردم و متوجه شدم که خواهرم نیست و همچنین همسر ایشان نیز حضور ندارند و ایشان می‌گویند دوشنبه که ایشان را ملاقات کردم از آن زمان هیچ‌گونه خبر و اطلاعی از سمیرا ندارم. علی‌هذا تقاضای رسیدگی دارم همچنین در این حین برادر مقتول نیز عنوان داشته‌است که ما بعد از مدتی متوجه گم شدن خواهرمان شدیم و از طریق پیگیری‌های انجام‌شده متوجه شده‌ایم که از عابربانک خواهرم مبلغی موجودی گرفته‌شده و فیلم آن ضبط و موجود است و همسر و شوهر خواهرم در حال موجودی گرفتن از عابربانک بوده‌است. ما از وی پرسیدیم که آیا شما بوده‌اید و ایشان انکار کردند. ازاین‌رو به آقای کامران شوهر خواهرمان مشکوک و مظنون هستیم و تقاضای رسیدگی را از آن مقام محترم داریم.

لوایح دفاعیه: 
خواهر مقتول خانم در تاریخ با مراجعه به کلانتری منطقه عنوان داشته‌است که هفته گذشته با خواهرم سمیرا که ساکن منطقه جردن خیابان کمالی می‌باشد به‌صورت تلفنی با یکدیگر صحبت کردیم و بعد از آن بنده مراجعه کردم و متوجه شدم که خواهرم نیست و همچنین همسر ایشان نیز حضور ندارند و ایشان می‌گویند دوشنبه که ایشان را ملاقات کردم از آن زمان هیچ‌گونه خبر و اطلاعی از سمیرا ندارم علی‌هذا تقاضای رسیدگی دارم همچنین در این حین برادر مقتول نیز عنوان داشته‌است که ما بعد از مدتی متوجه گم شدن خواهرمان شدیم و از طریق پیگیری‌های انجام‌شده متوجه شده‌ایم که از عابربانک خواهرم مبلغی موجودی گرفته‌شده و فیلم آن ضبط و موجود است و همسر و شوهر خواهرم در حال موجودی گرفتن از عابربانک بوده‌است ما از وی پرسیدیم که آیا شما بوده‌اید و ایشان انکار کردند ازاین‌رو به آقای … شوهر خواهرمان مشکوک و مظنون هستیم و تقاضای رسیدگی را از آن مقام محترم داریم.

تحقیقات دادسرا:
‌در تحقیقات دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه بیست و هفت امور جنایی تهران به ضابطین قضایی این‌چنین دستور داده‌است که شکایت شاکی را اخذ نموده و مشخصات فقدانی را در نیروی انتظامی ثبت نمایید. و همچنین درصورتی‌که دلایل شاکی و همچنین شهادت شهود باشد از شهود و مطلعین معرفی و مطابق موازین شرعی و مقررات قانونی مربوط به تفهیم مجازات سوگند دروغ به‌صورت جداگانه تحقیق به عمل آید. همچنین دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه بیست و هفت امور جنایی تهران دستور داده نسبت‌به ردیابی محل تماس فقدانی اقدام و پرینت آن اخذ شود تماس‌ها و پیام‌ها مشخص گردد همچنین تصاویر اجساد مجهول‌الهویه به رؤیت شاکی برسد. از همسر و فرزند وی به‌صورت فنی تحقیق و در خصوص آخرین باری که متوفی را مشاهده نمودند تحقیق شود. در خصوص علت وجود کارت عابربانک فقدانی در دست همسر وی از ایشان تحقیق شود.
نسبت به تفتیش منزل فقدانی البته با رعایت موازین شرعی و قانونی اقدام شود لذا فیلم دوربین مداربسته اطراف منزل شوهر بازبینی شود. همچنین شعبه چهارم بازپرسی ویژه قتل دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه بیست و هفت امور جنائی تهران با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات صورت‌گرفته توسط ضابطین در خصوص آقای … همسر فقدانی نسبت به اتهامات مذکور و همچنین به‌جهت بیم فرار و مخفی شدن ایشان و همچنین بیم تبانی با دیگران و شهود و با رعایت ماده دویست و چهل و دو قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال هزار سیصد و نود و دو قرار بازداشت ایشان را صادر نموده است.

دریافت مشاوره
بهترین وکیل کیفری

قرار جلب به دادرسی

‌قرار جلب به دادرسی  توسط شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 27 امور جنایی

در خصوص اتهام متهم آقای کامران دایر بر قتل عمدی همسر مرحومه سمیرا و همچنین ایراد جنایت بر میت از طریق مثله کردن و دفن جسد بدون مجوز قانونی به تاریخ سال هزار سیصد و نود و نه حسب اظهارات متهم و به دلیل اختلافات زناشویی که میان متهم و مقتول وجود داشته مقتول تمکین نمی‌کردند و منزل جداگانه‌ای اختیار نموده و با مردان اجنبی ارتباط داشته و متهم ارتباط متهم به ارتباط متوفی پی برده و حتی مقتول را تا درب منزل وی تعقیب می‌نماید متهم به‌صورت مخفیانه گوشی تلفن مقتول را برداشته و پیام‌های وی را بررسی کرده و از ارتباط همسر خود مقتول با مردان اجنبی بسیار ناراحت و عصبانی بوده همچنین روز حادثه مقتول عصبانی‌شده و به سمت وی حمله می‌کند و متهم نیز با سیم برق وی را خفه کرده و جسد را داخل سرویس بهداشتی منتقل نموده و با چاقویی که در اختیار داشته آن را مثله کرده و همچنین جسد مثله‌شده را داخل پلاستیک زباله‌ی سیاه گذاشته و به حوالی شهرستان تهران  انتقال داده و جسد را دفن کرده‌است.

حالیه با عنایت به یک شکایت اولیاء دم دو نتیجه استعلام از اداره ثبت احوال تهران سه گزارش مراجع نیروی محترم انتظامی چهار اظهارات و اقرار متهم در مرجع قضایی و همچنین شعبه چهارم بازپرسی پنج اظهارات مطلعین و گواه ششم گزارش نیروی انتظامی مبنی‌بر کشف جسد مقتول هفت فیلم بازسازی صحنه جرم و هشت گواهی پزشکی قانونی و همچنین سایر قرائن موجود در پرونده عناوین انتسابی به متهم را محرز و مسلم دانسته و با استناد به مواد دویست و شصت و چهار و دویست و شصت و پنج قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال هزار و سیصد و نود و دو و اصلاحات بعدی و همچنین مواد دویست و هشتاد و نه و دویست و نود و سیصد و پنجاه و یک و 363/722/723/727 قانون مجازات اسلامی  و مواد ششصد و دوازده و ششصد و سی و شش قانون تعزیرات قرار جلب به دادرسی نامبرده صادر می‌گردد.

صورتجلسه دادگاه :

به تاریخ  سال هزار سیصد و نود و نه و در وقت فوق‌العاده شعبه دوم دادگاه کیفری یک تهران به تصدی امضاکنندگان ذیل تشکیل است.

پرونده کلاسه فوق تحت نظر است و ملاحظه می‌گردد پرونده جهت رسیدگی به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه بیست و هفت امور جنایی تهران موضوع اتهامی آقای کامران فرزند  به اتهام ارتکاب جرائم قتل عمدی جنایت بر میت و دفن جسد به‌نحو غیرمجاز به این محکمه ارجاع گردیده‌است.

حالیه نظر به محتویات پرونده و حضور متهم و اعلام وی و پس‌از بررسی گوشی مقتول به‌جهت ارتباط نامشروع شک کردم و باهمدیگر درگیر شدیم و پس‌از این‌که چندین‌بار به او اخطار دادم و به ایشان تذکر دادم و بعداً دوباره با یکدیگر درگیر شده‌ایم و وی را با سیم سه‌راهی تلویزیون خفه کرده و سپس او را داخل دست‌شویی مثله کرده و در اطراف تهران  دفن کردم ولی دم پسر مقتول اعلام نموده و اعلام گذشت نموده‌است و همچنین برای متهم پرونده پرونده شخصیت تشکیل شده است.

بازپرسی قرار جلب به دادرسی صادر کرده و دادستان نیز با کیفرخواست موافقت نموده‌است در طی این فرایند ایراد و اشکالی اعلام‌نشده است لذا ملاحظه می‌گردد حسب گزارش مدیر محترم دفتر دادگاه فرآیند موضوع مواد سیصد و هشتاد و چهار الی سیصد و هشتاد و نه قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال هزار سیصد و نود و دو تفهیم و بر این اساس گزارش جامع پرونده نیز توسط مستشاران محترم تهیه گردیده‌است. دادگاه پس‌از مطالعه گزارش جامع پرونده و ملاحظه محتویات پرونده قرار رسیدگی صادر می‌نماید.

مراحل رسیدگی پرونده قتل

دادگاه کیفری یک استان تهران شعبه دوم در خصوص اتهام آقای کامران دایر بر مباشرت در قتل عمدی و جنایت بر میت و دفن متوفی بدون مجوز قانونی همسر مرحوم احضار و مورد تحقیق واقع و مشارالیه مدعی شده که به دلیل اختلافاتی که با همسرم داشتیم جدای از هم‌زندگی می‌کنیم تحقیقات دادسرا مشخص می‌کند که خودروی مرحوم در پارکینگ منزل متهم توقیف می‌باشد.
و مضافاً متهم از کارت مقتول استفاده کرده از کارت بانکی مقتول استفاده کرده‌است همچنین با تحقیق و بازجویی‌های فنی النهایه به ارتکاب جنایت اقرار می‌نمایند متهم در خصوص چرایی و نحوه ارتکاب جرم چنین توضیح داده‌است که :
به دلیل شک که بین ارتباط همسرم با مردان اجنبی گوشی وی را مورد بازبینی قرار دادم و بعد چندین‌بار وی وی اعتراض کردم و درنهایت در آخرین درگیری ما او به من حمله کرد و مرا گاز گرفت من هم یک رشته‌سیم برق به دور گردن وی انداختم و آن را خفه کردم و بعد جنازه را داخل دست‌شویی مثله کردم و جسد را به بیابان‌های اطراف تهران برده و جسد را دفن کردم.
بر این اساس و باتوجه به کیفرخواست صادره از شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه بیست و هفت امور جنایی تهران و تحقیقات مقدماتی و همچنین اوراق و محتویات پرونده ضمن احراز وقوع جرائم و انتساب آن به متهم مستنداً به بند ب ماده دویست و نود و هفت‌صد و بیست و دو قانون مجازات اسلامی و ماده ششصد و دوازده کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی متهم آقای کامران به قتل عمدی محکوم می‌نماید .
حال با رضایت تنها اولیاء دم و رضایت ایشان وی را به لحاظ اخلال در نظم و آسایش عمومی و همچنین بیم تجری متهم با دیگران به تحمل چهار سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و ازحیث ارتکاب بزه جنایت بر میت نیز به پرداخت ده صدم دیه کامل درحق مرحوم محکوم می‌نماید در خصوص اتهام دیگر دایر بر دفن جسد مقتول بدون مجوز قانونی هرچند رفتار مذکور واجد وصف مجرمانه می‌باشد ولکن این اقدام منصرف از مرتکب جنایت قتل می‌باشد چراکه قانون‌گذار یکی از شرایط تحقق جرم مذکور را علم به حدوث فوت تعیین نموده‌است که شرط مذکور برای مرتکب جنایت حاصل است و در نتیجه به‌لحاظ عدم احراز وقوع بزه مذکور مستنداً به ماده چهار قانون آیین دادرسی کیفری حکم بر برائت متهم از این حیث صادر می‌گردد و اعلام می‌گردد رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس‌از ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان محترم عالی کشور می‌باشد.
و همچنین دیوان‌عالی کشور با تأیید رأی صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران پرونده را به شعبه ارسال تا شعبه پرونده را برای اجرای حکم به اجرای احکام ارسال نماید.

نمونه دفاعیه قتل

بررسی رای صادر شده :

همانگونه که در گذشته متوجه شدیم در این‌گونه جرائم و جرائم سنگین همانند قتل که در آن انگیزه‌های انتقام عصبانی بودن و یا دیگر موارد موجود است شخص با توجه به ذهنیت قبلی خویش مرتکب جنایات گردیده و موجب بروز هم‌چین جنایاتی خواهد شد. لذا تحقیقات دادسرا به‌درستی صورت‌گرفته و دادگاه کیفری یک با توجه به تحقیقات و نظریه پزشکی قانونی و همچنین اقاریر متهم و گزارش ضابطین دادگستری و بررسی فیلم‌های موجود اقدام به صدور مجازات نموده‌است. که با گذشت تنها اولیاء دم یعنی فرزند مقتول به‌جای قصاص حکم به حبس تعزیری صادر نموده‌است که به‌نظر می‌رسد با توجه به مواد قانونی به‌درستی این امر صورت پذیرفته است.
لکن به‌نظر می‌رسد اعمال مجازات چهار سال حبس تعزیری برای شخص قاتل که موجب تجری در جامعه و برهم زدن نظم عمومی جامعه و همچنین جریحه‌دار کردن احساسات خانواده مقتول گردیده‌است.
می‌توانست حبس تعزیری بیشتری را صادر نماید و همچنین در مورد دیه پرداختی دیه صرفاً به اولیای دم که فرزند خود می‌باشد پرداخت می‌گردد.
و به گونه‌ای تحصیل حاصل است و امید است که این نقیصه بیشتر مورد بررسی قرار گیرد و النهایه رأی صادره که در دیوان‌عالی کشور مورد تایید قرار گرفته‌است .

بهترین وکلا را دنبال کنید.

پیام بگذارید

فهرست مطالب