انواع دعاوی

لیست انواع دعاوی

۱. دعاوی ملکی
۲. اثبات مالکیت
۳. ملک الزام به فک رهن
۴. الزام به ایفای تعهد
۵. الزام به تنظیم سند رسمی
۶. الزام به تنظیم سند رسمی اعیانی
۷. الزام به اخذ پایان کار
۸. الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی
۹. اثبات حق انتفاع
۱۰. دعوی خلع ید
۱۱. خلع ید مشاعی
۱۲. دعوی تخلیه ید
۱۳. الزام به ایفای تعهد مبنی بر تکمیل ساختمان
۱۴. رفع تصرف عدوانی
۱۵. الزام به رفع ممانعت از حق
۱۶. الزام به رفع مزاحمت
۱۷. مطالبه وجه التزام قراردادی
۱۸. دستور فروش ملک مشاع
۱۹. افراز ملک
۲۰. دعاوی زمین شهری
۲۱. استرداد مورد معامله
۲۲. دعاوی اراضی و املاک
۲۳. دعاوی مالی
۲۴. مطالبه وجه چک
۲۵. گواهی عدم پرداخت
۲۶. مطالبه وجه
۲۷. مطالبه خسارت
۲۸. ماده 100 شهرداری
۲۹. دعاوی شهرداری
۳۰. قلع و قمع بنای غیر مجاز
۳۱. مطالبه ضرر و زیان تخلف از انجام تعهد
۳۲. تایید بطلان معامله بدلیل حجر
۳۳. تایید بطلان معامله بدلیل فضولی بودن
۳۴. تایید بطلان معامله بدلیل نامشروع بودن جهت معامله
۳۵. تایید بطلان معامله بدلیل در رهن بودن
۳۶. تایید بطلان معامله بدلیل بازداشت بودن
۳۷. اعتراض به تصمیم واحد ثبتی در خصوص افراز
۳۸. تایید فسخ به جهت تخلف از شرط
۳۹. تایید فسخ به جهت غبن فاحش تایید
۴۰. فسخ به جهت تدلیس
۴۱. تایید فسخ به جهت عیب مبیع
۴۲. تایید فسخ قرارداد به قصد فرار از پرداخت دین
۴۳. تایید رجوع از هبه
۴۴. ابطال سند رهنی
۴۵. ابطال سند رسمی ملک
۴۶. تایید انفساخ قرارداد
۴۷. اعتراض ثالث نسبت به توقیف ملک
۴۸. اعتراض ثالث نسبت به حکم توقیف و ابطال عملیات اجرایی ثبت
۴۹. ابطال رای داوری
۵۰. مطالبه بهای حق ریشه و نسق زراعی
۵۱. مطالبه سرقفلی
۵۲. مطالبه حق کسب و پیشه و تجارت
۵۳. تنظیم قرارداد
۵۴. تنظیم قراردادهای شرکت
۵۵. نظارت بر قراردادهای شرکت
۵۶. مطالبه دیون
۵۷. دیوان عدالت اداری

دعاوی ملکی بهترین وکلا
دعاوی کیفری بهترین وکلا
وکیل ارث و وصیت نامه

برای اطلاعات بیشتر در رابطه با جرایم سایبری، وکیل ملکی کلیک کنید.