دعاوی ملکی

تقسیم ترکه | بهترین وکیل تقسیم ترکه | تقسیم ارث

پس از فوت شخص، اموال و دارایی هایی از وی به جا می‌ماند که به آن ترکه می‌گویند.

وکیل برای دعاوی ملکی و حقوقی

اگر ترکه به‌اشتباه تقسیم گردد چه اقدامی می‌توان انجام داد؟

در مواردی ممکن است که وراث «اشخاصی که ارث می‌برند» در خصوص ماترک «اموال به جا مانده از متوفی» که همان اموال باقی‌مانده است، با رضایت و تراضی یکدیگر نسبت ‌به تقسیم ماترک اقدام نموده باشند، لکن متعاقباً یکی از وراث به لحاظ این که تقسیم صورت گرفته را عادلانه نمی‌داند، یا مدعی اشتباه بودن در تقسیم یا به هر علتی دیگر، این مسئله ابطال تصمیم را مطرح می‌نماید.

بهترین وکیل مال مشاع

مطابق با موادی از قانون مدنی،

  • زمانی که تقسیم توأمان با اختلاط مال دیگری باشد
  • تقسیم ترکه به غلط بوده
  • در سهم هر یک از شرکا عیبی ظاهر شود، که زمان تقسیم نسبت‌ به آن اطلاعی نداشته و آن را مورد پذیرش قرار داده‌اند .

و بدین سان وراثی که مدعی هستند که در تقسیم ترکه اشتباهی صورت گرفته، یا سهم آن‌ها معیوب می‌باشد و یا مختلط با مال دیگری است می‌توانند بر مبنای مقررات قانونی از طریق وکیل متخصص تقسیم مال مشاع اقدام به طرح دادخواست ابطال تقسیم ترکه بنمایند، موارد فوق همگی از مواردی است که می‌توان ابطال تقسیم ترکه از دادگاه را تقاضا نمود.

 

تقسیم به تراضی | اشتباه در تقسیم ترکه | ابطال تقسیم نامه | تقسیم مال ورثه
وکیل خلع ید | وکیل تقسیم ارث | وکیل پایه یک حقوقی | وکیل خوب در تهران

پیام بگذارید