دفتر وکالت محمود قائدی

behtarin-vokala@gmail.com

شنبه تا چهارشنبه ۱۰ تا ۱۹

آدرس : تهران، شریعتی، بالاتر از میرداماد، ابتدای ظفر، پلاک ۲۶

آدرس : تهران، شریعتی، بالاتر از میرداماد، ابتدای ظفر، پلاک ۲۶

شنبه تا چهارشنبه ۱۰ تا ۱۹

اخذ صورت مجلس تفکیکی

آشنایی با طرح دعوی الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی اصلاحی به صورت دقیق و صحیح

توسط بهترین وکیل پایه یک دادگستری

برخی موارد افراد طی مبایعه نامه عادی، آپارتمانی را  از دیگری خریده  و پس از آن معلوم می‌شود.علی رغم واگذاری پارکینگ انباری، در صورتمجلس تفکیکی صادره از اداره ثبت اسناد و املاک، به واحد خریداری شده ، پارکینگ یا انباری تخصیص داده نشده است.

در این مورد خریدار می‌بایست الزام فروشنده به اصلاح صورتمجلس تفکیکی را بخواهد.تا بتواند بر مبنای آن، الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال را از دادگاه تقاضا کند.

وکیل خوب در تهران

 حتما باید بدانیم که عدم طرح صحیح هر دعوی، بالاخص از حیث تعیین صحیح خواندگان، منتهی به رد دعوی می‌شود.که موجب از دست رفتن هزینه وقت و برخی مواقع حقوق قانونی می گردد.

از دیگر سو طرح توأمان دعوی الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی، مانعی برای طرح دعوی الزام به تتنظیم سند رسمی، ضمن یک دادخواست نبوده. و دادگاه می تواند به هر دو دعوی به صورت توأمان و در ضمن یک دادخواست رسیدگی نماید.

از همین رو  برای طرح صحیح دعوی الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی اصلاحی باید نظر به این مضمون داشت که الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی اصلاحی فرع بر الزام به “صدور” صورتمجلس تفکیکی اصلاحی می باشد. چه اینکه مرجع صدور صورتمجلس تفکیکی اداره ثبت است.

بر وفق معمول فردیکه متعهد به اخذ صورتمجلس خواهد بود. فروشنده آپارتمان و ملک است و مادامی که پایان کارِ صادره از شهرداری مورد اصلاح قرار نگرفته باشد، طبعاً صورتمجلس تفکیکی نیز قابل اصلاح نخواهد بود.

وکیل ملکی در تهران- اخذ صورت مجلس تفکیکی

الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی

همچنین از آنجا که صدور پایان کار به منزله تأئید و تثبیت اعیانی احداثی و مطابقت اعیانی و وضعیت ملک با اصول فنی و شهرسازی و قوانین شهرداری است. پس در مواردی که صدور گواهی پایان کار ساختمانی مبتنی بر اشتباه بوده و بدون رعایت مقررات مربوطه صورت گرفته باشد. اصلاح یا ابطال آن در صلاحیت شهرداری به عنوان مرجع ذی صلاح است و در صورت استنکاف و خودداری شهرداری، مرجع ابطال یا الزام به اصلاح یا ابطال پایان کار، دیوان عدالت اداری خواهد بود نه دادگاه عمومی .

بدین سان در مواقعی که صدور پایان کار، ناشی از اشتباه در انطباق اعیان احداثی با اصول فنی و شهرسازی و مقررات ساختمان نبوده. بلکه ناشی از عدم انطباق پایان کار صادره با پروانه و نقشه اولیه احداث بنا باشد. در این صورت چون تخلفی از اصول فنی و شهرسازی و مقررات ملی ساختمان توسط شهرداری صورت نگرفته است؛ در این صورت مرجع رسیدگی به ادعای چنین اشتباهی از حیث صدور پایان کار اصلاحی دادگاه عمومی خواهد بود نه دیوان عدالت اداری.

وکیل مطالبه وجه

با توجه به نکات پیش گفته ، برای طرح دعوی الزام به اخذ و صدور صورتمجلس تفکیکی، ضروری است دعوی الزام به اخذ و صدور پایان کار نیز طرح شود؛ زیرا اصلاح صورتمجلس تفکیکی فرع بر اصلاح پایان کار شهرداری است و مادامی که چنین اصلاحی در پایان کار شهرداری صورت نگرفته باشد، طبعاً امکان اصلاح صورتمجلس تفکیکی ثبت نیز وجود نخواهد داشت .

خواندگان این دعوی ، شامل

 اداره ثبت اسناد و املاک،

شهرداری(از حیث صدور)

 فروشنده(از حیث اخذ)

می باشند و  لاجرم خواسته نیز الزام به صدور و اخذ پایان کار اصلاحی و صورتمجلس تفکیکی اصلاحی است.

 

بهترین وکیل ملکیبهترین وکیل در تهران– الزام به تنظیم سند -بطلان معامله

بهترین وکلا را دنبال کنید.

 

پیام بگذارید